دریافت تاییدیه مسکن و شهرسازی و سازمان آتشنشانی

افتخاری دیگر برای شرکت گنجینه مهر پارس

دریافت تاییدیه مسکن و شهرسازی و سازمان آتشنشانی برای درب های مقاوم به حریق دو لنگه