ایستگاه پتاوه

ایستگاه تقویت فشار

در این پروژه با توجه به مجموعه مدارك و نقشه‌هاي طراحي مقدماتي ايستگاه پتاوه 4، نسبت به احداث و راه‌اندازي اين ايستگاه مبادرت مي‌گردد.

پتاوه 4 در دستور كار شركت مهندسي و توسعه گاز ايران قرار دارد. در این پروژه با توجه به مجموعه مدارك و نقشه‌هاي طراحي مقدماتي ايستگاه پتاوه 4، نسبت به احداث و راه‌اندازي اين ايستگاه مبادرت مي‌گردد.
ظرفيت ايستگاه گاز پتاوه 4 برابر با 70 ميليون مترمكعب در روز و بر روي خط لوله دهم سراسري احداث مي‌گردد.
در اين ايستگاه گاز با فشار psia750 وارد و با فشار psia1045 خارج شده و به خط لوله دهم سراسري تزريق مي‌گردد.
طراحي ايستگاه براساس آرايش HIAR PIN و شامل 4 رديف توربوكمپرسور مي‌باشد. نحوه قرارگيري اين 4 رديف به صورت (1+3) به ترتيب شامل سه رديف توربوكمپرسور بر روي خط و يك رديف به صورت رزرو (Spare) مي‌باشد.