ایستگاه گچساران

ایستگاه تقویت فشار

اين شركت مسئوليت توليد صيانتي از 17 ميدان نفتي را با استفاده از 750 حلقه چاه، 10 واحد بهره برداري، 5 كارخانه نمكزدايي، 12 ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز و سه مجتمع بزرگ گاز و گاز مايع را بر عهده دارد .

این واحد در جنوب غربي و در فاصله 15 كيلومتري از شهرستان گچساران واقع و داراي 1724 پا ارتفاع از سطح دريا بوده و درسال 1342 شمسي به بهره برداري رسيده است.

ظرفيت اسمي واحد 380 هزار بشكه در روز و در حال حاضر روزانه مقدار88 هزار بشكه نفت در روز از تعداد 57 حلقه چاه را جمع آوري و پس از تفكيك گاز به سمت تلمبه خانه گوره به منظور صدور ، پمپاژ مي نمايد . گازحاصل از مراحل تفكيك به ميزان 62 ميليون فوت مكعب در روز تحويل ايستگاه تقويت فشار ضعيف شماره 3 گچساران مي گردد . نفت این واحد از نوع سنگين و داراي وزن مخصوص 8690/0 است .