فاز 24-23-22 پارس جنوبی

پارس جنوبی

طرح توسعه فاز هاي ٢٤-٢٢ پارس جنوبی برای تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از این میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع(LPG)، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.

ميدان گازي پارس جنوبي – گنبد شمالي بزرگترين منبع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در خليج فارس قرار داشته و از اصلي ترين منابع انرژي كشور به شمار مي رود.

مساحت اين ميدان 9700 کیلومتر مربع است كه قسمت ايراني آن يعني پارس جنوبي، 3700 کیلومترمربع و بخش قطري آن 6000 کیلومتر وسعت دارد. اين ميدان عظيم بين كشورهاي ايران و قطر مشترك بوده و توليد از آن در هر دو طرف ساليان زيادي است كه در جريان است. بخش قطری این میدان كه گنبد شمالي نام دارد در آبهاي كم عمق خلیج فارس در شمال شرقي قطر قرار دارد. ميدان گنبد شمالي در سال 1971 توسط شركت شل كشف گرديد. چاه North West Dome-1 اولين چاه اين بخش از ميدان بوده كه طي آن وجود گازاثبات گرديد. ميدان گنبد شمالي داراي 100 کیلومتر طول و 54 کیلومترعرض است. توليد قطر از اين ميدان درسال 1991 آغاز گرديده است.

سمت ايراني اين ميدان عظيم، پارس جنوبي ناميده می شود. توليد ايران از پارس جنوبي در سال 2001 آغاز گرديده است. ذخيره گاز پارس جنوبي حدود 14 تريليون مترمكعب به همراه از ذخاير گاز كشور را شامل می شود. توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي روبه رشد داخلي گاز طبيعي و ميعانات گازي، تزريق به ميادين نفتي، توليد ال ا ن جي و همچنين صادرات گاز و ميعانات گازي صورت مي پذيرد.