پالایشگاه بیرجند

پالایشگاه گاز

پالایشگاه بیرجند از مشتریان شرکت گنجینه مهر پارس می باشد