پتروشیمی ایلام واحد SRU

پتروشیمی

پتروشیمی ایلام واحد SRU

روند رو به رشد اقتصاد جهاني، افزايش تقاضاي انرژي، نقش كليدي نفت و گاز در رشد و توسعهصنعت پتروشيمي صنعتي پويا و يكي از صنايع مهم در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مختلف جهان است كه سهم بالايي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است.با توجه به افزايش روز افزون ارزش محصولات پتروشيمي، توسعه و توليد محصولات پتروشيمي امري اجتناب ناپذير محسوب مي‌شود. گسترش زياد اين صنعت و افزايش تعداد بازيگران آن، رقابت سختي بين توليد كنندگان به وجود آورده است، كه در اين بين تحقيق و توسعه عامل اصلي رقابت پذيري و يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار براي رسيدن به پيشرفت و توسعه درصنعت پتروشيمي مي باشد، كه موجب رشد خلا‌قيت و نو آوري در صنايع پتروشيمي براي شناخت و بهينه‌سازي فرآيندهاي موجود، شناخت و انتخاب فرآيندهاي جديد و دستيابي به دانش فني فرآيندها، طراحي و تدوين فرآيندهاي نو، داخلي كردن تأمين نيازمندي‌هاي شيميايي و ملزومات مورد نياز صنعت پتروشيمي،افزایش درآمد، استفاده بهينه از نيروي انساني و ارتقاء بهره‌وری می شود.