پتروشیمی بوشهر واحد متانول

پتروشیمی

پتروشیمی بوشهر واحد متانول

پتروشیمی بوشهر یکی از بزرگترین طرح های تولیدی پتروشیمی کشور است . مجموعه ای از واحدهای فرایندی و سرویس جانبی این پتروشیمی در فاز 2 عسلویه واقع شده است.