پتروشیمی دماوند واحد آبگیر

پتروشیمی

پتروشیمی دماوند واحد آبگیر

ملیات اجرایی شرکت پتروشیمی دماوند، بعنوان یکی از طرح های عظیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بمنظور تامین یوتلیتی های متمرکز فاز دوم مجتمع های پتروشیمی عسلویه شامل بخشهای ذیل از سال 1390 آغاز گردید:

نیروگاه برق و بخار با ظرفیت تولید 2000 مگاوات برق و 1890 تن بخار درساعت

  • واحد های ASU با ظرفیت 605 هزار نرمال مترمکعب درساعت تولید اکسیژن، نیتروژن،هوای ابزاردقیق و هوای سرویس
  • واحد شیرین سازی و تولید آبهای صنعتی با ظرفیت 400 هزارمترمکعب در ساعت
  • حوضچه آبگیری از آب دریا با ظرفیت 80 هزار مترمکعب درساعت
  • واحد های تصفیه پساب های صنعتی و زباله سوز
  • واحد آفسایت فاز دو