پروژه های در دست اجرا

درب هوابندمترو تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد حریق شرکت خط ۷ مترو تهران گردید

درب ضد انفجارپتروشیمی خمین

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پتروشیمی خمین گردید

درب ضد انفجارپارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی گردید

درب ضد انفجارپالایشگاه آبادان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پالایشگاه آبادان گردید

درب ضد انفجارپتروشیمی گچ ساران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار شرکت پتروشیمی گچ ساران گردید

درب ضد انفجارپتروشیمی لاوان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پتروشیمی لاوان گردید

درب هوابنددانشگاه تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد صوت دانشگاه تهران گردید

درب هوابندمترو تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد حریق شرکت خط ۶ مترو تهران گردید

درب ضد حریقفولاد جهان آرا

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد حریق شرکت فولاد جهان آرا گردید

پروژه های ۷ سال اخیر

درب ضد حریق ،هوابندفاز ۱۹ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۵ قرارداد شامل ۲۰۷ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند و پنجره ضد انفجار در فاز ۱۹ پارس جنوبی شد.

درب ضد حریق ، درب هوابندفاز ۲۲ - ۲۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۳ قرارداد شامل ۳۲۰ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند در  فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی شد.

درب ضد حریق ، درب هوابندفاز ۱۳ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۳ قرارداد شامل ۳۲۱ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند در  فازهای ۱۳ پارس جنوبی شد.

درب ضد انفجارفاز ۴ - ۵ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴۱ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی شد.

درب هوابندفاز ۱۲ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۲ نوع از انواع درب هوابند در  فاز ۱۲ پارس جنوبی شد.

درب ضد انفجارفاز ۲۲ - ۲۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۰۰ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی شد.

درب ضد انفجارفاز ۱۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳۵ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فاز ۱۴ پارس جنوبی شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی انتخاب

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی انتخاب شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی خلیج فارس

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی خلیج فارس شد.

درب ضد انفجار، ضد حریقپتروشیمی جم فاز ۱

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در  پتروشیمی جم فاز ۱  شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی جم فاز ۲

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۷ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی جم فاز ۲  شد.

درب ضد انفجار، ضد حریقپتروشیمی مهاباد

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۵ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در  پتروشیمی مهاباد  شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی شیراز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی شیراز شد.

درب ضد حریق، درب ریلی برقیپتروشیمی کردستان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۵ نوع از انواع درب ضد حریق و درب ریلی برقی در  پتروشیمی کردستان شد.

درب ضد انفجار، درب ضد حریقپتروشیمی بوشهر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۷ قرارداد شامل ۵۹ نوع از انواع درب ضد حریق و درب ضد انفجار و درب هوابند و درب ریلی برقی در  پتروشیمی بوشهر شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی دماوند

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۱۴ نوع از انواع درب ضد انفجار  در  پتروشیمی دماوند شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی ایلام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۰ نوع از انواع درب ضد انفجار  در  پتروشیمی ایلام شد.

درب ضد حریقپتروشیمی سبلان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۴ نوع از انواع درب ضد حریق  در  پتروشیمی سبلان شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی رازی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی رازی شد.

درب ضد انفجار،ضد حریقپتروشیمی بندر امام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد انفجار  و درب ضد حریق در  پتروشیمی بندر امام شد.

درب ضد انفجار،ضد حریقپتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۴ قرارداد شامل ۲۰۷ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق، درب هوابند  و درب ریلی برقی در  پتروشیمی مسجد سلیمان شد.

درب ضد انفجارپتروشیمی بوعلی سینا

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی بوعلی سینا شد.

درب ضد انفجارگچساران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار گچساران گردید.

درب ضد انفجاراهواز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۸ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار اهواز گردید.

درب ضد انفجارپتاوه

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار پتاوه گردید.

درب ضد انفجارسنندج

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۸ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار سنندج گردید.

درب ضد انفجاررازان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار رازان گردید.

درب ضد انفجار، ضد حریقمیدان نفتی آزادگان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۵ قرارداد شامل ۱۵۱ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق و درب ریلی برقی در میدان نفتی آزادگان گردید.

درب ضد انفجارپالایشگاه تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در پالایشگاه تهران گردید.

درب ضد انفجارپالایشگاه اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در پالایشگاه اصفهان گردید.

درب ضد حریقایلام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳۲ نوع از انواع درب ضد حریق در پالایشگاه ایلام گردید.

درب ضد انفجارمیدان نفتی یاران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در میدان نفتی یاران گردید.

هوابند، پنجره ضد انفجارلاوان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۳۰ نوع از انواع درب هوابند، کانوپی ضد انفجار و پنجره ضد انفجار در لاوان گردید.

هوابند، درب ریلی برقیپروژه CTEP

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۹ نوع از انواع درب هوابند و درب ریلی برقی در پروژه CTEP گردید.

درب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه تبریز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۷ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در پالایشگاه تبریز گردید.

درب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹۵ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در پالایشگاه اصفهان گردید.

درب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه بید بلند

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۴ قرارداد شامل ۱۴۳ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق و درب هوابند در پالایشگاه بید بلند گردید.

درب هوابند، درب ریلی برقیمیدان نفتی آذر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۸۹ نوع از انواع  درب هوابند و درب ریلی برقی در میدان نفتی آذر گردید.

درب ضد انفجارپالایشگاه کنگان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۰ نوع از انواع  درب ضد انفجار در پالایشگاه کنگان گردید.

درب هوابند، درب ضد حریقمترو اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۹ قرارداد شامل ۴۴۸ نوع از انواع درب هوابند و درب ضد حریق در مترو اصفهان گردید.

درب ضد حریقمترو مشهد

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد حریق در مترو مشهد گردید.

درب ضد حریقمترو شیراز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۷ قرارداد شامل ۱۷۲ نوع از انواع درب ضد حریق در مترو شیراز گردید.

درب ضد انفجار،هوابندسفارت ژاپن

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۷۰ نوع از انواع درب هوابند و درب ضد انفجار در سفارت ژاپن گردید.

درب ضد حریقگندله سازی گل گهر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۵۴ نوع از انواع  درب ضد حریق در گندله سازی گل گهر گردید.

درب ضد حریقبانک کشاورزی تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع  درب ضد حریق در بانک کشاورزی تهران گردید.

درب ضد انفجارکرمان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع  درب ضد انفجار در کرمان گردید.

درب ضد حریقآزمایشگاه

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع  درب ضد حریق در آزمایشگاه گردید.

مشتریان ما