درب ضد انفجار

درب ضد انفجار


Project Description
دولنگه ضدانفجار
More Information

این نوع درب ها مقاوم دربرابر موج انفجار می باشدو طراحی آن بر اساس زمانی است که انفجارخارج از ساختمان ایجاد می شود و می بایست از آسیب دیدن تجهیزات و افراد داخل ساختمان جلوگیری کند.