ثبت در وندور لیست بلند وزارت نفت به عنوان تنها شرکت تولید کننده درب های ضد انفجار

ثبت در وندور لیست بلند وزارت نفت به عنوان تنها شرکت تولید کننده درب های ضد انفجار