پروژه های در دست اجرا

درب هوابندMost Popularمترو تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد حریق شرکت خط ۷ مترو تهران گردید

درب ضد انفجارMost Popularپتروشیمی خمین

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پتروشیمی خمین گردید

درب ضد انفجارMost Popularپارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی گردید

درب ضد انفجارMost Popularپالایشگاه آبادان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پالایشگاه آبادان گردید

درب ضد انفجارMost Popularپتروشیمی گچ ساران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار شرکت پتروشیمی گچ ساران گردید

درب ضد انفجارMost Popularپتروشیمی لاوان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد انفجار  شرکت پتروشیمی لاوان گردید

درب هوابندMost Popularدانشگاه تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد صوت دانشگاه تهران گردید

درب هوابندMost Popularمترو تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب هوابند ضد حریق شرکت خط ۶ مترو تهران گردید

درب ضد حریقMost Popularفولاد جهان آرا

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام درب ضد حریق شرکت فولاد جهان آرا گردید

پروژه های ۷ سال اخیر

Professionalدرب ضد حریق ،هوابندفاز ۱۹ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۵ قرارداد شامل ۲۰۷ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند و پنجره ضد انفجار در فاز ۱۹ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد حریق ، درب هوابندفاز ۲۲ - ۲۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۳ قرارداد شامل ۳۲۰ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند در  فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد حریق ، درب هوابندفاز ۱۳ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۳ قرارداد شامل ۳۲۱ نوع از انواع درب ضد حریق ، درب هوابند در  فازهای ۱۳ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد انفجارفاز ۴ - ۵ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴۱ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب هوابندفاز ۱۲ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۲ نوع از انواع درب هوابند در  فاز ۱۲ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد انفجارفاز ۲۲ - ۲۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۰۰ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد انفجارفاز ۱۴ پارس جنوبی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳۵ نوع از انواع درب ضد انفجار در  فاز ۱۴ پارس جنوبی شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی انتخاب

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی انتخاب شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی خلیج فارس

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی خلیج فارس شد.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقپتروشیمی جم فاز ۱

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در  پتروشیمی جم فاز ۱  شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی جم فاز ۲

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۷ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی جم فاز ۲  شد.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقپتروشیمی مهاباد

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۵ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در  پتروشیمی مهاباد  شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی شیراز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی شیراز شد.

Professionalدرب ضد حریق، درب ریلی برقیپتروشیمی کردستان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۵ نوع از انواع درب ضد حریق و درب ریلی برقی در  پتروشیمی کردستان شد.

Professionalدرب ضد انفجار، درب ضد حریقپتروشیمی بوشهر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۷ قرارداد شامل ۵۹ نوع از انواع درب ضد حریق و درب ضد انفجار و درب هوابند و درب ریلی برقی در  پتروشیمی بوشهر شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی دماوند

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۱۴ نوع از انواع درب ضد انفجار  در  پتروشیمی دماوند شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی ایلام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۰ نوع از انواع درب ضد انفجار  در  پتروشیمی ایلام شد.

Professionalدرب ضد حریقپتروشیمی سبلان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۴ نوع از انواع درب ضد حریق  در  پتروشیمی سبلان شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی رازی

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی رازی شد.

Professionalدرب ضد انفجار،ضد حریقپتروشیمی بندر امام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد انفجار  و درب ضد حریق در  پتروشیمی بندر امام شد.

Professionalدرب ضد انفجار،ضد حریقپتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۴ قرارداد شامل ۲۰۷ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق، درب هوابند  و درب ریلی برقی در  پتروشیمی مسجد سلیمان شد.

Professionalدرب ضد انفجارپتروشیمی بوعلی سینا

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع درب ضد انفجار در  پتروشیمی بوعلی سینا شد.

درب ضد انفجارMost Popularگچساران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار گچساران گردید.

درب ضد انفجارMost Popularاهواز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۸ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار اهواز گردید.

درب ضد انفجارMost Popularپتاوه

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار پتاوه گردید.

درب ضد انفجارMost Popularسنندج

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۸ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار سنندج گردید.

درب ضد انفجارMost Popularرازان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در ایستگاه تقویت فشار رازان گردید.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقمیدان نفتی آزادگان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۵ قرارداد شامل ۱۵۱ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق و درب ریلی برقی در میدان نفتی آزادگان گردید.

Professionalدرب ضد انفجارپالایشگاه تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در پالایشگاه تهران گردید.

Professionalدرب ضد انفجارپالایشگاه اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۶ نوع از انواع درب ضد انفجار در پالایشگاه اصفهان گردید.

Professionalدرب ضد حریقایلام

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳۲ نوع از انواع درب ضد حریق در پالایشگاه ایلام گردید.

Professionalدرب ضد انفجارمیدان نفتی یاران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع درب ضد انفجار در میدان نفتی یاران گردید.

Professionalهوابند، پنجره ضد انفجارلاوان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۳۰ نوع از انواع درب هوابند، کانوپی ضد انفجار و پنجره ضد انفجار در لاوان گردید.

Professionalهوابند، درب ریلی برقیپروژه CTEP

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۲۹ نوع از انواع درب هوابند و درب ریلی برقی در پروژه CTEP گردید.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه تبریز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۷ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در پالایشگاه تبریز گردید.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹۵ نوع از انواع درب ضد انفجار و درب ضد حریق در پالایشگاه اصفهان گردید.

Professionalدرب ضد انفجار، ضد حریقپالایشگاه بید بلند

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۴ قرارداد شامل ۱۴۳ نوع از انواع درب ضد انفجار، درب ضد حریق و درب هوابند در پالایشگاه بید بلند گردید.

Professionalدرب هوابند، درب ریلی برقیمیدان نفتی آذر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۸۹ نوع از انواع  درب هوابند و درب ریلی برقی در میدان نفتی آذر گردید.

Professionalدرب ضد انفجارپالایشگاه کنگان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۱۰ نوع از انواع  درب ضد انفجار در پالایشگاه کنگان گردید.

Professionalدرب هوابند، درب ضد حریقمترو اصفهان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۹ قرارداد شامل ۴۴۸ نوع از انواع درب هوابند و درب ضد حریق در مترو اصفهان گردید.

Professionalدرب ضد حریقمترو مشهد

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۹ نوع از انواع درب ضد حریق در مترو مشهد گردید.

Professionalدرب ضد حریقمترو شیراز

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۷ قرارداد شامل ۱۷۲ نوع از انواع درب ضد حریق در مترو شیراز گردید.

Professionalدرب ضد انفجار،هوابندسفارت ژاپن

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۲ قرارداد شامل ۷۰ نوع از انواع درب هوابند و درب ضد انفجار در سفارت ژاپن گردید.

Professionalدرب ضد حریقگندله سازی گل گهر

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۵۴ نوع از انواع  درب ضد حریق در گندله سازی گل گهر گردید.

Professionalدرب ضد حریقبانک کشاورزی تهران

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع  درب ضد حریق در بانک کشاورزی تهران گردید.

Professionalدرب ضد انفجارکرمان

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۴ نوع از انواع  درب ضد انفجار در کرمان گردید.

Professionalدرب ضد حریقآزمایشگاه

شرکت گنجینه مهر پارس موفق به انجام ۱ قرارداد شامل ۳ نوع از انواع  درب ضد حریق در آزمایشگاه گردید.

مشتریان ما